Шүүхийн зохион байгуулалтын хэлтэс

2015 оны 05 сарын 13 8818

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын чиг үүргийг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:
- Шүүхэд хэрэг, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, шүүх хуралдаанд бэлтгэх стандарт, аргачлалыг мөрдүүлэх, удирдамжаар хангах;
- Хэргийн хөдөлгөөнийг судалж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл болон дараах үе шат тус бүрд зарцуулагдах хугацааны нэгдсэн стандартыг мөрдүүлэх;
- Шүүхийн тогтоол, шийдвэр, шүүгчийн захирамж, шийтгэврийг нийтлэх, архивлахтай холбогдсон нэгдсэн стандарт, үлгэрчилсэн загварыг хуульд заасан журмын дагуу мөрдүүлэх;
- Хэргийн хөдөлгөөний талаарх мэдээллээр шүүх болон олон нийтийг хангах явдал юм.

Д/д Овог нэр Албан тушаал Өрөөний
дугаар
Утасны
дугаар
1 Д.Алтанцэцэг Шүүхийн зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга Б/210 261092
2 Б.Төгөлдөр Шүүн таслах ажиллагааны аюулгүй байдал хариуцсан шинжээч Б/213 261209

 

Эрүүгийн хэргийн танхим

1 Э.Энхжаргал Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч 415 263467
 

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/303 263215
3 С.Золбоо Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/302 261812
4 Г.Баттуяа

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/301 261810
5 Г.Хэрлэнчимэг

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/301

261810
6 Н.Энхжил

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/301

261811
7 Э.Бадамдорж Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн Б/212 261093
8 П.Тулга Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн Б/301 261811

Иргэний хэргийн танхим

1 Н.Мөнхтулга Иргэний хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч 204 261878
2

А.Энхжаргал

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/202 261820
3 Ш.Мөнхжаргал

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/206а 261089
4 Ц.Энхтүвшин

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/202 261820
5 Э.Боролдой

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/205 261088
6 М.Ганзориг Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч Б/205 261088
7 М.Солонгоо

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/204 261087
8 Г.Наранхүү

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/206а 261089
Х:Билгүүн

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн

Б/212 261093
10 Ч.Уранбилэг Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн Б/211 261099
11 Б.Уранзаяа Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн Б/211 261099

 

Захиргааны хэргийн танхим

1

З.Оюунгэрэл

Захиргааны хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч

310 261793
2

 

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/208 261091
3  

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/206б 92263405
4 Ө.Болорчимэг

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/208 261091
5 Т.Майцэцэг

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/204 261087
6 Г.Гантогтох

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/203 261090
7 С.Баяртуяа Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/203 261821
8 Д.Долгордорж

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/203 261821
9 Даваажаргал

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн

Б/209 261082
10  

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн

Б/209 261082