2016 оны 12 дугаар сар

2017 оны 01 сарын 12 1681
Эдийн засгийн ангилал  Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл 
Нийт зарлагын дүн  3,412,490,300.00 3,412,515,300.00
Урсгал зардал  3,412,490,300.00 3,412,515,300.00
Бараа, үйлчилгээний зардал  3,177,903,200.00 3,105,014,528.58
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  2,415,373,600.00 2,342,494,947.60
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  253,041,000.00 253,041,000.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  73,802,400.00 73,797,549.61
Хангамж, бараа материалын зардал  124,915,100.00 124,915,077.16
Нормативт зардал     
Эд  хогшил, урсгал засварын зардал  67,055,300.00 67,055,299.37
Томилолт, зочны зардал  45,021,600.00 45,021,600.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж  72,610,500.00 72,605,388.84
Бараа үйлчилгээний бусад зардал  126,083,700.00 126,083,666.00
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ  234,587,100.00 307,500,771.42
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  3,412,490,300.00 3,412,515,300.00
Улсын төсвөөс санжүүжих  3,412,490,300.00 3,412,490,300.00