Шүүхийн практик судлалын хэлтэс

2015 оны 05 сарын 13 6866

Шүүхийн практик судлалын хэлтэс нь шүүхийн статистикийн тайлан, мэдээг гаргах, судлах, боловсруулалт хийх, шүүн таслах болон захиргааны ажлын практикийг судалж, арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, шүүхийн цахим болон бусад хэлбэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх тогтмол шинэчлэх, ашиглалтыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Д/д

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний
 

Утасны
дугаар

1 Н.Мөнгөнцэцэг Шүүхийн практик судлалын хэлтсийн дарга Б/404 261822
2 А.Баярцэцэг Эрх зүйн онол, арга зүйн асуудал хариуцсан референт Б/402 261801
4 Б.Энхбат Зархиргааны хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/308  
5 Ч.Батням Иргэний хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/403 261823
6 Б.Хүрэлтулга Захиргааны хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/403

261823

7 Б.Алтансувд Гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/403 261823
8 Н.Нямдаваа Гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/403 261823
9 Б.Тунамал Иргэний хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/403 261823
10 М.Далайхүү Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн
406 261455