2017 оны 11 дүгээр сар

2017 оны 12 сарын 11 1096
  /өссөн дүнгээр мян.төг/
Эдийн засгийн ангилал  Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл 
Нийт зарлагын дүн  3,795,366,200.00 3,080,280,600.67
Урсгал зардал  3,795,366,200.00 3,080,280,600.67
Бараа, үйлчилгээний зардал  3,795,366,200.00 3,080,280,600.67
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  2,372,317,900.00 2,196,622,529.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  260,955,400.00 260,955,400.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  69,372,800.00 47,840,184.10
 Хангамж, бараа материалын зардал  127,896,900.00 101,971,563.98
Нормативт зардал                  1,656,900.00                      98,700.00
Эд  хогшил, урсгал засварын зардал  174,674,600.00 162,429,949.90
Томилолт, зочны зардал  84,476,600.00 83,989,612.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж  83,232,200.00 78,895,696.96
Бараа үйлчилгээний бусад зардал  142,442,400.00 135,979,455.00
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ  478,340,500.00 11,679,510.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  3,795,366,200.00 3,795,366,200.00
Улсын төсвөөс санжүүжих  3,795,366,200.00 3,795,366,200.00