Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2017-12-22 342 Батаагийн Батцэрэн З.Г, Д.А 148.4.
2017-12-20 337 Батаагийн Батцэрэн Г.С 091.1.
2017-12-20 336 Батаагийн Батцэрэн Б.А 091.1.
2017-12-20 335 Батаагийн Батцэрэн Л.Ө 091.2.9, 091.2.10, 091.2.11, 091.2.16
2017-12-22 338 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Га- 10.1
2017-12-20 332 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Мө- 145.3.
2017-12-13 312 Дамдины Ганзориг Ц.А 12.1.4.
2017-12-20 331 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн И.Ба- Б.Ар- нар 215.2.
2018-01-19 25 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 145.2.
2018-01-19 24 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 17.1.2.1.
2018-01-17 22 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 11.4.1.
2018-01-17 21 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.С 126.3.
2018-01-12 16 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 12.1.4.
2017-12-22 339 Дамдины Ганзориг Б.О, А.Б 11.1.2.1.
2017-12-20 330 Дамдины Ганзориг О.А 091.1.
2017-12-04 292 Дамдины Ганзориг Г.Б 091.2.1, 091.2.12, 091.2.15
2017-12-13 316 Дамдины Ганзориг Л.А 091.2.1, 091.2.15, 145.2.
2018-01-10 12 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.С 148.4.
2017-12-13 315 Дамдины Ганзориг Д.Г 091.2.2, 091.2.12, 100.1.
2018-01-10 13 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 12.1.2.1.
2018-01-12 15 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, М.Ч, Г.О, Д.Б, П.Д, Б.Ж нар 17.2.2.
2017-12-13 314 Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.12
2017-12-13 313 Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.2, 091.2.10
2017-12-08 301 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.До-, Д.Ня-, Ч.Мө-, Б.Ба- нар 272.2.
2017-11-24 283 Дамдины Ганзориг П.Б, З.С 091.2.4, 091.2.15, 145.2., 16.1.2.
2017-12-06 298 Дамдины Ганзориг Н.Д 091.1.
2017-12-06 299 Дамдины Ганзориг М.Э 091.1.
2017-11-22 275 Дамдины Ганзориг Б.Б 11.4.1.
2017-11-17 272 Дамдины Ганзориг Г.Т, А.Ж, Л.Э, Д.О, Б.Б, С.Ч, Д.Ц, Т.Г 20.7.2.
2017-11-15 270 Дамдины Ганзориг Э.Т 126.3.
2017-11-10 262 Дамдины Ганзориг Д.Б 093.1.
2017-11-08 255 Дамдины Ганзориг Ж.Б 215.4.
2017-11-22 280 Баттогоогийн Цогт Г.Б, Э.Э 096.1., 145.2.
2017-12-13 311 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Н.Б, О.Л 145.2., 147.2.
2017-11-29 290 Батаагийн Батцэрэн Ж.Б, Г.О 091.2.1, 091.2.11, 091.2.12
2017-11-24 282 Батаагийн Батцэрэн Ц.А 091.2.12, 091.2.15
2017-11-22 279 Батаагийн Батцэрэн М.Т 091.1.
2017-11-17 274 Батаагийн Батцэрэн С.М 126.2.1., 126.2.2.
2017-11-15 269 Батаагийн Батцэрэн Б.Ц 17.3.1.
2017-11-10 264 Батаагийн Батцэрэн Э.Б, Б.Т, С.Э, Г.Г 153.1., 192.1., 192.3.4., 194.1., 230.2.
2017-11-08 260 Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.А, О.Б, Л.Б, Ч.Б, Г.Б, Г.Б 148.4.
2017-12-13 310 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га- 126.3., 145.2.
2017-12-13 309 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ба- 099.1.
2017-11-03 250 Батаагийн Батцэрэн Л.Б, Т.Ц 17.12.2.
2017-12-08 300 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.До- 099.1.
2017-12-06 294 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Тү- С.Ня- нар 145.2.
2017-11-03 249 Батаагийн Батцэрэн Х.Б 096.1.
2017-10-11 234 Батаагийн Батцэрэн Ч.Б, Д.Ц, Б.М, О.О 145.3., 145.4.
2017-12-15 323 Баттогоогийн Цогт Ш.С 138.1.
2017-12-15 327 Баттогоогийн Цогт Ц.М 125.2.
Нийт: 1129 шийдвэр. ( хуудас 23 ийн 13 )