Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-03-14 120 Чагдаагийн Хосбаяр О.Г 12.1.4.
2018-03-09 112 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, Д.Б 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018-03-09 111 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 148.2.
2018-03-02 91 Чагдаагийн Хосбаяр Д.А, С.Э 21.2.1., 10.1.1
2018-02-28 83 Чагдаагийн Хосбаяр Н.А 11.6.1.
2018-02-28 82 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ө 10.1.1
2018-03-16 126 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Цо- 125.2.
2018-03-14 116 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ба-, Б.Өн- нар 091.2.2, 091.2.10, 091.2.11, 091.2.12, 098.2.
2018-03-14 115 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Га- 11.1.2.4.
2018-03-14 114 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Эн- 11.6.1.
2018-03-09 109 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Мө- 11.1.1
2018-03-09 108 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ба- 11.6.1.
2018-03-07 107 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Эн- 27.10.1.
2018-03-07 106 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Да-, Л.Ба-, Х.Ха- нар 091.2.11, 091.2.12, 145.2., 17.1.2.1.
2018-03-07 105 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Лх- 094.1.
2018-03-07 104 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Р.Га- 091.2.2, 091.2.12, 145.2., 148.3.
2018-03-02 94 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ба-, Б.Га-, С.Дө- нар 20.16.1.
2018-03-02 93 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Их- 17.3.2.2.
2018-02-14 64 Дамдины Ганзориг Б.С 17.3.2.2.
2018-02-14 63 Дамдины Ганзориг Х.З 17.3.2.2.
2018-02-14 62 Дамдины Ганзориг С.Ц 11.6.1.
2018-02-09 55 Дамдины Ганзориг Б.Э, Э.О 17.3.2.1., 17.4.2.1.
2018-02-09 54 Дамдины Ганзориг А.М 11.1.1
2018-02-07 51 Дамдины Ганзориг М.М 27.10.3.
2018-02-07 50 Дамдины Ганзориг Б.Ж 17.3.1.
2018-01-26 39 Дамдины Ганзориг Д.Х 11.4.1.
2018-01-26 38 Дамдины Ганзориг У.Б, Т.Ө 20.16.2.1.
2018-01-24 34 Дамдины Ганзориг Ө.Б 17.3.1.
2018-01-24 33 Дамдины Ганзориг И.С 091.1., 147.1., 17.3.2.2.
2018-01-19 26 Дамдины Ганзориг А.Т, М.Э 11.6.1.
2018-01-17 20 Дамдины Ганзориг Б.А, Н.С, С.Б, М.С 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.10.
2018-01-12 18 Дамдины Ганзориг Л.Г, О.Ц 1531.1.
2018-01-12 17 Дамдины Ганзориг Д.М 12.1.4.
2018-01-10 11 Дамдины Ганзориг Ц.О 099.1.
2017-12-27 08 Дамдины Ганзориг Л.Ч 27.10.2.3.
2018-02-28 86 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Да-, М.Жа-, Л.От-, С.А- нар 175.3.
2018-02-28 85 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Со- 11.6.1.
2018-02-28 84 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ам- 097.1.
2018-02-23 81 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Сү- 11.7.1.1.
2018-02-23 80 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.От- 11.1.1
2018-02-21 71 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Лх- 126.2.4.
2018-02-21 70 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Лх- 215.3.
2018-02-14 61 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Бо- 203.1.
2018-02-14 60 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Ба- 091.2.3, 091.2.11, 091.2.12, 181.3.
2018-02-09 53 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Мө-, Б.Са-, Ш.Га- нар 145.2.
2018-02-09 52 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Са- 148.4.
2018-02-07 48 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эр- 096.1.
2018-02-07 47 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Га-, З.Ян- нар 11.4.2.1.
2018-02-23 79 Дамдины Ганзориг Ц В П, Т Г Н 214.2.
2018-03-07 101 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Э 17.1.1.
Нийт: 701 шийдвэр. ( хуудас 15 ийн 3 )