Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-04-27 188 Дамдины Ганзориг Н.Ц, Д.О 091.1., 11.6.1.
2018-04-27 187 Дамдины Ганзориг Г.Б, Б.Э, Ж.Д, Б.Э, Б.Б, Э.М, Б.Б, Ү.Б, О.Н 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.4.
2018-04-27 186 Дамдины Ганзориг Б.А 125.2.
2018-04-25 183 Дамдины Ганзориг Г.Э 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018-04-25 182 Дамдины Ганзориг И.Г 152.1.
2018-04-20 178 Дамдины Ганзориг Г.Д 094.1.
2018-04-18 170 Дамдины Ганзориг Д.А 17.1.2.1.
2018-04-13 163 Дамдины Ганзориг Ж.А 17.3.2.2.
2018-04-13 162 Дамдины Ганзориг С.М 094.1.
2018-04-13 161 Дамдины Ганзориг Ж.Т 12.1.1.
2018-04-11 158 Дамдины Ганзориг М.У 17.3.2.2.
2018-04-11 157 Дамдины Ганзориг Х.П, Ц.З 22.4.4., 22.5.1.
2018-04-11 156 Дамдины Ганзориг С.О 11.2.1.
2018-04-06 147 Дамдины Ганзориг Д.Э 11.6.1.
2018-04-06 146 Дамдины Ганзориг Ч.Д 27.10.4.2.
2018-01-25 37 Баттогоогийн Цогт Б.Ц нарын 34 хүн 22.1.1., 22.1.2., 22.1.3.
2018-04-04 141 Дамдины Ганзориг Г.Ц, Г.Б, Ц.Т 150.3., 22.1.1.
2017-12-27 03 Баттогоогийн Цогт Ж.Д 10.2.
2017-12-27 02 Баттогоогийн Цогт С.Б 10.1, 10.1.1
2017-12-27 01 Баттогоогийн Цогт Э.У, Э.Б 263.2.
2018-01-19 27 Батаагийн Батцэрэн Б.В 11.6.1., 11.7.2.1.
2018-01-24 35 Батаагийн Батцэрэн Э.Э 17.4.1.
2018-01-17 23 Батаагийн Батцэрэн М.Ц 091.1.
2018-01-12 19 Батаагийн Батцэрэн Ц.М, Б.Б, Ц.Б 268.1., 269.1., 270.1.
2018-01-10 14 Батаагийн Батцэрэн Т.Б, С.М 211.1.
2018-04-04 140 Дамдины Ганзориг Б.Б 11.6.1.
2018-04-02 134 Дамдины Ганзориг Л.Ш 12.1.4.
2018-03-16 124 Дамдины Ганзориг Т.С 215.3.
2018-03-14 118 Дамдины Ганзориг Д.Г, О.Т 17.3.2.2.
2018-03-14 117 Дамдины Ганзориг Л.Г 27.10.2.3.
2018-03-09 110 Дамдины Ганзориг Т.Ж, Д.Б, Г.Б 17.1.2.1.
2018-03-07 103 Дамдины Ганзориг Н.Ч, Ц.П 145.2.
2018-03-07 102 Дамдины Ганзориг А.З 11.6.1., 17.8.1.
2018-03-02 96 Дамдины Ганзориг Л.Г 11.1.2.5.
2018-03-02 95 Дамдины Ганзориг Ж.Б 11.6.1.
2018-06-27 316 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Өл-, М.Тэ-, Ч.Ба- нар 11.1.1, 20.16.1.
2018-06-27 315 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га-, Г.Г-, Б.Өн-, Э.Хү- нар 17.4.1., 21.10.1., 24.8.1.
2018-06-27 314 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Са- 17.3.2.2.
2018-06-27 313 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Сэ-, А.Ам- нар 099.1.
2018-06-25 295 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн В.Мя- 11.1.1
2018-06-25 294 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Р.Со- 17.4.1.
2018-06-22 284 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ба-, Б.Бу-, Б.Эн-, М.Да-, Б.Лу- нар 23.1.1
2018-06-22 283 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Цо- 11.4.1.
2018-06-22 282 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.От-, Д.Пү-, А.Мө- нар 099.1., 10.1.2
2018-06-20 269 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Ба- 091.1.
2018-06-20 268 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Га- 11.6.1.
2018-06-20 267 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Лх- 215.3.
2018-06-15 266 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ар-, Б.Да- нар 18.5.3.
2018-06-15 265 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Мө-, Ц.Эн-, А.Бо- нар 11.1.2.1.
2018-06-13 256 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ба- 21.1.2.
Нийт: 892 шийдвэр. ( хуудас 18 ийн 4 )