Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-02-09 53 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Мө-, Б.Са-, Ш.Га- нар 145.2.
2018-02-09 52 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Са- 148.4.
2018-02-07 48 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эр- 096.1.
2018-02-07 47 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Га-, З.Ян- нар 11.4.2.1.
2018-02-23 79 Дамдины Ганзориг Ц В П, Т Г Н 214.2.
2018-03-07 101 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Э 17.1.1.
2018-03-07 100 Чагдаагийн Хосбаяр А.М 125.2., 147.2.
2018-03-02 92 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 11.1.1
2018-02-23 75 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Г, Ү.Н, О.Б 21.2.1., 24.5.1.
2018-02-21 69 Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 17.1.1.
2018-02-21 68 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А, Б.Ө 091.2.1, 091.2.11, 091.2.12
2018-02-14 67 Чагдаагийн Хосбаяр Э.С, А.У 17.2.2.
2018-02-14 66 Чагдаагийн Хосбаяр Э.З 11.4.1.
2018-02-09 57 Чагдаагийн Хосбаяр С.О, Н.Р 24.6.1.
2018-02-09 56 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т 11.1.1
2018-02-07 46 Чагдаагийн Хосбаяр С 17.3.2.2.
2018-02-07 45 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л, Ч.С, Г.Л 15.2.2.2., 10.1.2
2018-01-26 42 Чагдаагийн Хосбаяр М.Б 27.10.3.
2018-01-26 41 Чагдаагийн Хосбаяр Н.Б 091.2.11, 091.2.17
2018-01-26 40 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ам-, Б.Ца- нар 17.3.1.
2018-01-24 32 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Да-, А.Ам-, Д.Бя-, Э.Мя-, Б.Ба- нар 091.2.2, 181.2.1, 181.2.5., 254.1.
2018-01-24 30 Чагдаагийн Хосбаяр Д.С 17.3.1.
2018-01-24 31 Чагдаагийн Хосбаяр С.М 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2018-01-19 28 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эр- 096.1.
2017-12-27 04 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Гэ-, Н.Лх-, Э.Су-, Б.Ба-, Б.Чи-, Э.От- нар 126.3.
2017-12-15 322 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Ба- 17.1.1., 18.5.1., 19.14.2.1.
2017-12-27 9 Батаагийн Батцэрэн Б.Э 215.3.
2017-12-27 10 Батаагийн Батцэрэн Ө.Б, А.Г 119.1.
2017-12-22 342 Батаагийн Батцэрэн З.Г, Д.А 148.4.
2017-12-20 337 Батаагийн Батцэрэн Г.С 091.1.
2017-12-20 336 Батаагийн Батцэрэн Б.А 091.1.
2017-12-20 335 Батаагийн Батцэрэн Л.Ө 091.2.9, 091.2.10, 091.2.11, 091.2.16
2017-12-22 338 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Га- 10.1
2017-12-20 332 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Мө- 145.3.
2017-12-13 312 Дамдины Ганзориг Ц.А 12.1.4.
2017-12-20 331 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн И.Ба- Б.Ар- нар 215.2.
2018-01-19 25 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 145.2.
2018-01-19 24 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 17.1.2.1.
2018-01-17 22 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 11.4.1.
2018-01-17 21 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.С 126.3.
2018-01-12 16 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 12.1.4.
2017-12-22 339 Дамдины Ганзориг Б.О, А.Б 11.1.2.1.
2017-12-20 330 Дамдины Ганзориг О.А 091.1.
2017-12-04 292 Дамдины Ганзориг Г.Б 091.2.1, 091.2.12, 091.2.15
2017-12-13 316 Дамдины Ганзориг Л.А 091.2.1, 091.2.15, 145.2.
2018-01-10 12 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.С 148.4.
2017-12-13 315 Дамдины Ганзориг Д.Г 091.2.2, 091.2.12, 100.1.
2018-01-10 13 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 12.1.2.1.
2018-01-12 15 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, М.Ч, Г.О, Д.Б, П.Д, Б.Ж нар 17.2.2.
2017-12-13 314 Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.12
Нийт: 707 шийдвэр. ( хуудас 15 ийн 4 )