Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2017-11-17 272 Дамдины Ганзориг Г.Т, А.Ж, Л.Э, Д.О, Б.Б, С.Ч, Д.Ц, Т.Г 20.7.2.
2017-11-15 270 Дамдины Ганзориг Э.Т 126.3.
2017-11-10 262 Дамдины Ганзориг Д.Б 093.1.
2017-11-08 255 Дамдины Ганзориг Ж.Б 215.4.
2017-11-22 280 Баттогоогийн Цогт Г.Б, Э.Э 096.1., 145.2.
2017-12-13 311 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Н.Б, О.Л 145.2., 147.2.
2017-11-29 290 Батаагийн Батцэрэн Ж.Б, Г.О 091.2.1, 091.2.11, 091.2.12
2017-11-24 282 Батаагийн Батцэрэн Ц.А 091.2.12, 091.2.15
2017-11-22 279 Батаагийн Батцэрэн М.Т 091.1.
2017-11-17 274 Батаагийн Батцэрэн С.М 126.2.1., 126.2.2.
2017-11-15 269 Батаагийн Батцэрэн Б.Ц 17.3.1.
2017-11-10 264 Батаагийн Батцэрэн Э.Б, Б.Т, С.Э, Г.Г 153.1., 192.1., 192.3.4., 194.1., 230.2.
2017-11-08 260 Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.А, О.Б, Л.Б, Ч.Б, Г.Б, Г.Б 148.4.
2017-12-13 310 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га- 126.3., 145.2.
2017-12-13 309 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ба- 099.1.
2017-11-03 250 Батаагийн Батцэрэн Л.Б, Т.Ц 17.12.2.
2017-12-08 300 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.До- 099.1.
2017-12-06 294 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Тү- С.Ня- нар 145.2.
2017-11-03 249 Батаагийн Батцэрэн Х.Б 096.1.
2017-10-11 234 Батаагийн Батцэрэн Ч.Б, Д.Ц, Б.М, О.О 145.3., 145.4.
2017-12-15 323 Баттогоогийн Цогт Ш.С 138.1.
2017-12-15 327 Баттогоогийн Цогт Ц.М 125.2.
2017-12-08 305 Баттогоогийн Цогт Р МД А 125.2.
2017-12-15 324 Баттогоогийн Цогт М.Н, Р.Н, Г.М, Д.С 175.2.
2017-12-08 304 Баттогоогийн Цогт Н.Г 096.1.
2017-12-08 303 Баттогоогийн Цогт Д.С 096.1.
2017-12-06 296 Баттогоогийн Цогт Т.П 096.1.
2017-12-06 297 Баттогоогийн Цогт Ш.Н, Ц.Б 099.1.
2017-12-08 302 Баттогоогийн Цогт Д.Г 145.2.
2017-12-04 293 Баттогоогийн Цогт Б.Н, Б.Н 126.2.3., 126.2.4., 126.3.
2017-12-08 306 Баттогоогийн Цогт Ю.М 148.2.
2017-11-29 291 Баттогоогийн Цогт Ш.Д 181.2.1
2017-11-24 285 Баттогоогийн Цогт Э.А 148.4.
2017-11-24 284 Баттогоогийн Цогт Д.А 099.1.
2017-11-29 287 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эн- 091.2.2
2017-11-29 286 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.Тэ-, П.Да-, Б.Ба- нар 147.2.
2017-11-22 276 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.На- 12.5.1.
2017-11-17 271 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 096.1.
2017-12-20 334 Чагдаагийн Хосбаяр А.М, Б.Б 272.2.
2017-12-27 07 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Н., Н.М 175.3.
2017-11-15 266 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ад- 098.1.
2017-11-10 261 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Бу- 091.1.
2017-11-17 273 Баттогоогийн Цогт Ц.Б, М.Г 114.1., 147.2.
2017-11-15 265 Баттогоогийн Цогт О.Д 126.3., 147.1., 261.1.
2017-11-10 263 Баттогоогийн Цогт Б.Б 096.1., 100.1.
2017-11-08 252 Баттогоогийн Цогт А.Э, Г.Б 094.1.
2017-11-08 251 Баттогоогийн Цогт Б.Э, О.Г 126.2.1., 126.2.6., 145.2.
2017-11-01 243 Баттогоогийн Цогт Б.С 091.1.
2017-12-22 314 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б нар 126.2.4., 126.2.6.
2017-12-22 340 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 148.3.
Нийт: 701 шийдвэр. ( хуудас 15 ийн 5 )