Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-04-18 169 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Тү- 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-04-18 168 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Га- 10.1
2018-04-13 165 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Мө- 126.1.
2018-04-13 164 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Га- 12.1.4.
2018-04-11 153 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 145.2.
2018-04-11 152 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн У.Ба- 17.3.2.2.
2018-04-06 151 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ба- 150.3.
2018-04-06 145 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 11.3.1
2018-06-25 300 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 11.1.1
2018-06-25 299 Чагдаагийн Хосбаяр Т.О, Б.Х 17.1.2.4.
2018-06-25 298 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т 11.1.1
2018-06-25 297 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Б.Г, А.Г, Д.Т, Ц.Ц 24.8.1.
2018-06-25 296 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т, Л.О 17.3.2.2.
2018-06-22 289 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Д, Б.Д, Ц.Б, М.Б 20.16.1.
2018-06-22 288 Чагдаагийн Хосбаяр Л.О 091.1.
2018-06-22 287 Чагдаагийн Хосбаяр Ө.Б, А.Г 119.1.
2018-06-22 286 Чагдаагийн Хосбаяр К.А, Б.С 17.1.2.1.
2018-06-22 285 Чагдаагийн Хосбаяр У.У, Б.Б 17.12.2., 19.14.2.1.
2018-06-20 281 Чагдаагийн Хосбаяр Е.А 11.1.2.4.
2018-06-20 280 Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11, 091.2.12, 091.2.16
2018-06-20 279 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.О 12.1.4.
2018-06-20 278 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Х, О.И, Н.Б, Б.Э, Б.Б 11.1.1, 17.1.2.1., 17.12.2.
2018-05-30 249 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 270.2.
2018-05-30 248 Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 11.1.1
2018-05-30 247 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 17.1.2.1.
2018-05-28 237 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 17.3.2.2.
2018-05-28 236 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Л 11.6.2.
2018-05-28 235 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 24.8.1.
2018-05-21 229 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л 215.3.
2018-05-21 228 Чагдаагийн Хосбаяр Б.У, Т.А, Б.М нар 17.1.2.4.
2018-05-18 224 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Б 11.1.1
2018-05-18 223 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Б, Х.Ц нар 268.1., 269.1.
2018-05-18 222 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 17.3.2.2.
2018-05-16 217 Чагдаагийн Хосбаяр Б.У 11.7.1.1., 11.7.1.2., 11.7.2.3.
2018-05-16 216 Чагдаагийн Хосбаяр М.Э 17.3.2.1.
2018-05-16 215 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Г 10.1.1
2018-05-04 201 Чагдаагийн Хосбаяр О.Г 11.1.2.1., 10.1.2
2018-05-02 197 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ж, Б.Э 11.6.1.
2018-05-02 196 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Д 11.6.2.
2018-04-20 173 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 27.10.3.
2018-04-20 174 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Ө 10.6.
2018-03-14 122 Чагдаагийн Хосбаяр М.И.М 148.4.
2018-04-13 159 Чагдаагийн Хосбаяр П.Ө 215.4.
2018-04-06 150 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Тү-, Д.Га-, Н.Эр-, С.Эн-, З.Эн- нар 091.2.2, 181.1., 181.2.1, 254.2.
2018-04-04 143 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Эн- 17.4.2.1.
2018-04-04 142 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Уу-, Н.Аз- нар 17.1.2.1.
2018-04-02 130 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га-, Т.Од-, С.Тө- нар 145.2.
2018-04-02 129 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ер- 10.6.
2018-04-27 185 Чагдаагийн Хосбаяр А.А 11.6.1., 23.1.1
2018-04-25 179 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 27.10.3.
Нийт: 962 шийдвэр. ( хуудас 20 ийн 7 )