Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-06-22 284 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ба-, Б.Бу-, Б.Эн-, М.Да-, Б.Лу- нар 23.1.1
2018-06-22 283 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Цо- 11.4.1.
2018-06-22 282 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.От-, Д.Пү-, А.Мө- нар 099.1., 10.1.2
2018-06-20 269 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Ба- 091.1.
2018-06-20 268 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Га- 11.6.1.
2018-06-20 267 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Лх- 215.3.
2018-06-15 266 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ар-, Б.Да- нар 18.5.3.
2018-06-15 265 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Мө-, Ц.Эн-, А.Бо- нар 11.1.2.1.
2018-06-13 256 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ба- 21.1.2.
2018-06-13 255 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ба- 18.5.1.
2018-06-13 254 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Ба- 11.4.1.
2018-05-30 246 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ою- 15.1.3.
2018-05-30 245 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Ба- 091.1.
2018-05-28 234 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн В.Мө- 138.2.
2018-05-28 233 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Эр- 11.6.2.
2018-05-21 230 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн И.Мө-, Б.Мө-, С.Мө- нар 20.16.1.
2018-02-28 88 Дамдины Ганзориг Д.Г 11.7.1.
2018-02-28 87 Дамдины Ганзориг Н.Э 11.6.2.
2018-02-21 74 Дамдины Ганзориг Б.М, Т.Э, О.М, Б.Н, Б.Х, Б.Д, С.О 16.1.1., 17.2.2.
2018-02-21 73 Дамдины Ганзориг Г.С 17.1.2.1.
2018-02-21 72 Дамдины Ганзориг Ю.М 11.4.1.
2018-02-14 65 Дамдины Ганзориг М Ч Ж 094.1.
2018-05-18 226 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Ня- 24.2.1.
2018-05-18 225 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ам-, М.Эн- нар 11.6.1.
2018-05-16 221 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Пү-, Ч.Эр-, Р.Ба- нар 150.2., 150.3.
2018-05-16 220 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Ба-, Г.Со- нар 11.6.1., 17.8.1.
2018-05-11 211 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Да- 17.4.2.2., 17.8.1.
2018-05-11 210 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Гэ- 11.6.1.
2018-05-09 205 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.От- 091.2.15
2018-05-09 204 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Цо- 091.1.
2018-05-04 203 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Да- 17.2.2.
2018-05-02 195 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Лх-, О.Са- нар 11.6.1.
2018-05-02 194 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Бу- 091.1., 11.4.1.
2018-04-27 184 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чи- 091.1.
2018-04-25 181 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Со-, С.Ад- нар 27.10.2.3.
2018-04-25 180 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Лх- 12.1.4.
2018-04-20 177 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Га-, Я.Ня- нар 17.3.2.2.
2018-04-20 176 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Эр- 11.1.2.1.
2018-04-20 175 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Од- 27.10.1.
2018-04-18 169 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Тү- 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-04-18 168 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Га- 10.1
2018-04-13 165 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Мө- 126.1.
2018-04-13 164 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Га- 12.1.4.
2018-04-11 153 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 145.2.
2018-04-11 152 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн У.Ба- 17.3.2.2.
2018-04-06 151 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ба- 150.3.
2018-04-06 145 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 11.3.1
2018-06-25 300 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 11.1.1
2018-06-25 299 Чагдаагийн Хосбаяр Т.О, Б.Х 17.1.2.4.
2018-06-25 298 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т 11.1.1
Нийт: 701 шийдвэр. ( хуудас 15 ийн 1 )