Slide background

47.1 Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.

50.1 Монгол Улсын Дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага мөн ...

Монгол Улсын Үндсэн хуулиас

Slide background

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

10.1.Шүүхийн үндсэн тогтолцоо нь Улсын дээд шүүх /хяналтын шатны шүүх/, аймаг, нийслэлийн шүүх /давж заалдах шатны шүүх/, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүх /анхан шатны шүүх/-ээс бүрдэнэ.

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 99 49%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 2 1%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 48 23.8%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 34 16.8%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 7 3.5%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 3 1.5%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 6 3%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 3 1.5%
НИЙТ 202 100 %
ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 232 25.1%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 258 27.9%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 134 14.5%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 57 6.2%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 54 5.8%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 43 4.7%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 5 0.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 14 1.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 125 13.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 2 0.2%
НИЙТ 924 100 %
ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 82 30.1%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 106 39%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 9 3.3%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 18 6.6%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 19 7%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 8 2.9%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 3 1.1%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 12 4.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 14 5.1%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 1 0.4%
НИЙТ 272 100 %