Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-03-27 001/ХТ2018/00475 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК “Б” ХХК-д
2018-03-20 001/ХТ2018/00447 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б Баян-Өлгий аймгийн Х
2018-03-20 001/ХТ2018/00446 Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Г “Н” ХХК
2018-03-20 001/ХТ2018/00448 Батсүрэнгийн Ундрах Х.Э З
2018-03-20 001/ХТ2018/00445 Батсүрэнгийн Ундрах Э.Э “Р” ХХК
2018-03-09 001/ХТ2018/00383 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.Ж О
2017-03-01 001/ХТ2018/00332 Пунцагийн Золзаяа С.Г НШГА
2018-03-06 001/ХТ2018/00371 Пунцагийн Золзаяа Д.О “О Т”ХХК
2018-03-06 001/ХТ2018/00369 Пунцагийн Золзаяа Д.П МОХННУБТЗ
2018-03-01 001/ХТ2018/00334 Пунцагийн Золзаяа Н.С Баян-Өлгий аймгийн ХХҮГ
2018-03-01 001/ХТ2018/00333 Пунцагийн Золзаяа Ч.О Ц У О Ш Г
2018-02-27 001/ХТ2018/00315 Пунцагийн Золзаяа Д.Г ЗТНОНӨААТҮГ-т
2018-02-22 001/ХТ2018/00296 Пунцагийн Золзаяа Д.Т Ч.Б
2018-02-12 001/ХТ2018/00259 Пунцагийн Золзаяа “К Б”ХХК Д.А, Л.Өнарт
2018-02-08 001/ХТ2018/00227 Пунцагийн Золзаяа Б.Ө “С А”ХХК
2018-02-12 001/ХТ2018/00258 Пунцагийн Золзаяа “Б Т В Т" ТББ Б.Б, “Ц” ХХК, “Х Г”ХХК-д
2018-02-02 001/ХТ2018/00161 Пунцагийн Золзаяа Ф И О.Н
2018-02-02 001/ХТ2018/00160 Пунцагийн Золзаяа “Т Х”ХХК ЖКЗ
2018-02-02 001/ХТ2018/00175 Пунцагийн Золзаяа Н.Д, Ч.И ЦХХК, Ц.Бнарт
2018-02-05 001/ХТ2018/00183 Пунцагийн Золзаяа Т.А Баян-Өлгий аймаг дахь МСҮТд
2018-02-06 001/ХТ2018/00203 Пунцагийн Золзаяа “Д НББСБ” ХХК Б.Б, П.Цнарт
2018-01-18 001/ХТ2018/00107 Пунцагийн Золзаяа “Н Ю” ХЗХ
2018-01-25 001/ХТ2018/00148 Пунцагийн Золзаяа Л.Б Н.М, Т.Мнарт
2018-01-23 001/ХТ2018/00130 Пунцагийн Золзаяа Я.Б Х.А
2018-01-18 001/ХТ2018/00105 Пунцагийн Золзаяа Э.Б ЗАЗДТГ
2018-01-18 001/ХТ2018/00106 Пунцагийн Золзаяа О.Л Н.Т, Д.Бнарт
2018-01-16 001/ХТ2018/00086 Пунцагийн Золзаяа Г.З МУУУХҮЯ
2018-03-09 001/ХТ2018/00390 Пунцагийн Золзаяа Ж.Б Завхан аймгийн ЗДДСХ
2018-03-09 001/ХТ2018/00387 Пунцагийн Золзаяа Ц.Э Э.Э
2018-02-08 001/ХТ2018/00225 Пунцагийн Золзаяа Т.Э Ц.Г
2018-02-06 001/ХТ2018/00204 Пунцагийн Золзаяа Ч.Б Б.Л
2018-02-12 001/ХТ2018/00257 Пунцагийн Золзаяа М.Б Д А С С З Д
2018-02-13 001/ХТ2018/00276 Пунцагийн Золзаяа З.Х Сайхан сум дахь ШШГХ
2018-02-08 001/ХТ2018/00226 Пунцагийн Золзаяа А.Б НШГА
2017-02-05 001/ХТ2018/00184 Пунцагийн Золзаяа Д.Ж Ч.Т
2018-02-12 001/ХТ2018/00251 Пунцагийн Золзаяа М.Ж Ц.Ц
2017-02-05 001/ХТ2018/00182 Пунцагийн Золзаяа И.Б Б.Н
2018-01-23 001/ХТ2018/00129 Пунцагийн Золзаяа “Н А”ХХК “Б Э” ХХК
2018-01-16 001/ХТ2018/00085 Пунцагийн Золзаяа Б.М Б.Б
2018-01-11 001/ХТ2018/00072 Пунцагийн Золзаяа Х.К Баян-Өлгий аймаг дахьМ С Ү Тд
2018-01-23 001/ХТ2018/00131 Пунцагийн Золзаяа “Г Б”ХХК Х.Н
2018-01-16 001/ХТ2018/00087 Пунцагийн Золзаяа “ М Ө “ ХХК Б.М
2018-01-09 001/ХТ2018/00052 Пунцагийн Золзаяа Ж.Р Т Ө Б, З Г-т
2018-02-22 001/ХТ2018/00297 Пунцагийн Золзаяа Н.П, Р.Б, Э.З, Д.Н, Н.Э, Ц.Б, Б.Э, Ц.Ж, М.Тнар “М С”ХХК, “ УБ Х Б “ ХХК-д
2018-01-09 001/ХТ2018/00051 Пунцагийн Золзаяа “М Ч” ХХК “К Д” ХХК
2018-01-09 001/ХТ2018/00053 Пунцагийн Золзаяа Д.С “Н Х” ХХК
2018-01-11 001/ХТ2018/00073 Пунцагийн Золзаяа Ч.Э, Н.М нар Завхан аймгийн “У С З Д Т Г”-т
2018-01-11 001/ХТ2018/00071 Пунцагийн Золзаяа “Ш Г”ХХК Б.М
2018-03-22 001/ХТ2018/00457 Батсүрэнгийн Ундрах Л.Я С.Г
2018-03-20 001/ХТ2018/00444 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Д “Э” ХХК
Нийт: 2623 шийдвэр. ( хуудас 53 ийн 3 )