Төсвийн эрх захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн, 2015 он

2015 оны 01 сарын 10 4819

Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр 
хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

Зорилтот тоон болон 
чанарын шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийн
биелэлт

Тайлбар

1

Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа

     

1.1

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо

435

   

1.2

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо

790

   

1.3

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо

300